۳لایک
فائزه بختیاری بغل قشنگ من وقتی به دستم رسید کلی حس داشت یه حس توصیف نشدنی انگار خودت خودتو محکم بغل کردی یا وقتی بهش نگاه می‌کنی انگار یکی محکم دستت رو گرفته درست مثل لحظه ای که یه نوزاد ناخننت رو محکم میگیره تو دستش💔🥲💛
11 ماه پیش