ویسی زهرا اینو گرفتم که همیشه دستم باشه با هزار و یک اما و اگر دیگه زندگی خدا کدوم شبی رو صبح نکرده؟ یادم بمونه که اصن کی دیده شب بمونه…! واقعا خیلی خیلی ممنونم ازتون هنرتون خیلی قشنگه🥹❤️🤍
7 ماه پیش